Sundom

Bygdeföreningen

Sundom bygdeförening rf

Verksamhet sedan 1953

Ändamål och syfte

Att främja de kulturella, sociala och miljömässiga strävanden på hemorten samt att skapa trivsel i bygden.

Verksamhet - verksamhetsplan, se nedan

Bygdeföreningens verksamhet fortsätter under 2016 i huvudsak i fem sektioner med av höstmötet utsedda ansvariga/ordföranden:                                   

A. HISTORIA inkluderande museiverksamhet och traditionsuppgifter
- ansvarig Jessica Morney

B. MILJÖ även innefattande planering och samarbete med andra byaorganisationer
- ansvarig Agneta Glad

C. METEORIA även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget
- ansvarig Matts Andersén

D. MURMURSUNDS ALLEHANDA och andra publikationer
- ansvarig Solveig Hortans

E. WEBB + byafibernät och annan digital kommunikation
- ansvarig Ingemar Sundelin

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan ansluta sig envar som godkänner föreningens syfte.

Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten årligen. Vårmötet i mars månad och höstmötet inom september-november månad.

Föreningens byggnader och anläggningar

  • Södersunds väderkvarn
  • Fiskarbastu/utfärsdstuga på Högbådan
  • Hembygdsmuseet i Sundom i samarbete med Österbottens museum
  • Soldattorp vid hembygdsmuseet
  • Båthus vid Västeröver
  • Meteoria Söderfjärden (ria med utställning, observatorium och cafeteria; lada; fågeltorn; energikällare och TellusTimeLine-balansbom
  • Naturstig med skyltar, tavlor och utsiktstorn på Öjberget

VERKSAMHETSPLAN FÖR SUNDOM BYGDEFÖRENING 2017

Sundom bygdeförening är en organisation med en vittförgrenad verksamhet.
Föreningens hemby Sundom, en stadsdel i Vasa, är dynamiskt växande – i dag med nästan 2 500 invånare.
Då omkring 75 % av invånarna är svenskspråkiga är föreningens verksamhetsspråk i huvudsak svenska.
Bygdeföreningen inbjuder också finskspråkiga bybor att delta på sitt modersmål för att tillsammans kunna bidra till en kulturellt och socialt trivsam livsmiljö och till att främja bygdens intressen. Föreningen välkomnar också inflyttade med annan bakgrund och andra modersmål än svenska eller finska. Sundom bygdeförening rf. vill bidra till att utveckla

Sundom by som en del av Vasa stad med betoning på och beaktande av traditioner, natur och kultur som utgör grunden för detta unika område inom Vasa stad. Föreningen är intresserad av att ta aktiv del i samhällsplaneringsprocesser, med traditioner, natur och kultur som avgörande utgångspunkter. Som politiskt och religiöst neutral förening tar bygdeföreningen inte ställning för eller emot individuella intressen som uttrycks av enskilda personer eller organisationer.

Föreningens verksamhet fortsätter med i huvudsak samma tyngdpunktsområden som under de senaste åren, med beaktande av idéer och förslag i Byaplanen för Sundom 2012. Arbetet bygger på en uppgiftsfördelning och decentralisering av den omfattande verksamheten. Fem rätt självständiga sektioner har hand om huvuddelen av verksamheten.

Höstmötet utser föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, verksamhetsansvariga personer/ordförande för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna. Övergripande mål för all verksamhet i föreningen – ordförande

  1. Aktivera byborna att arbeta för gemensamma frågor, och att stärka samman¬hållningen i byn, bland annat genom att fokusera på nyinflyttade
  2. Arbeta för förverkligandet av byaplanen
  3. Aktivt fungera som stadsdels- och invånarförening för Sundom
  4. Ansöka om medel för föreningens olika verksamhetsformer
  5. Informera om aktualiteter kontinuerligt via Sundom lokal-TV och webbplatserna www.sundom.fi och www.meteoria.fi samt vid behov via regionala och riksomfattande medier inklusive FSH:s tidskrift Hembygden
  6. Bidra till hållbar utveckling och etiska inköp
  7. Bedriva aktiv medlemsvärvning samt ”head- och handhunting”
  8. Arrangera evenemang och utbildningstillfällen själv eller i samarbete med Vasa arbis och andra organisationer i frågor som berör föreningen eller byn
  9. Delta i möten och evenemang i organisationer där föreningen är medlem
  10. Uppmuntra Vasa stad och andra arrangörer att ordna kulturevenemang i byn
  11. Verka för en mångsidig användning av Sundom LärCenter
  12. Fortsätta samarbetet med andra hembygdsföreningar

A. Historia – ansvarig: Kjell Nybacka

Sektionen inkluderar museiverksamhet och traditionsuppgifter

  1. Slutföra arbetet på restaureringen av Södersunds väderkvarn
  2. Aktivt verka för uppgörande av avtal mellan Vasa stad, Österbottens Museum och bygdeföreningen om skötsel, underhåll och reparationer på museiområdet
  3. Understöda arrangerandet av Sundom Sommarfest, ett arrangemang som lyfter upp olika historiska intressanta platser i byn via ett drama. Arrangemangen görs i samarbete mellan föreningar och församlingarna i byn
  4. Underhålla utfärdsstugan på Högbådan som ligger inom Kvarkens världsarvsområde
  5. Sträva till att evenemang och samlingstillfällen på museiområdet sommartid vid hembygdsmuseet
  6. Sträva till att komplettera arkivmaterialet med handlingar från föreningar och om möjligt även privat arkivmaterial samt att ansvara för arkivets ordning
  7. Samarbeta med Sundom lågstadieskola rörande hembygden, lokalhistoria och stöda skolan i deras arbete som berör lokalkultur och miljöfrågor, samt ge skolelever möjligheter att besöka: museet, soldattorpet, båthuset och Södersunds väderkvarn
  8. Samarbeta med lokal-TV kring program om Sundom bys historia

B. Miljö - ansvarig: Agneta Glad

Sektionen handhar också frågor som rör planering i byn och i skärgården samt samarbete med andra byaorganisationer

  1. Fortsätta uppföljningen av åtgärder och förslag i Byaplanen för Sundom 2012, där speciell vikt läggs vid ökad trafiksäkerhet och ett utbyggt nät av cykelvägar. Cykelvägs¬arbetsgruppen fortsätter sitt arbete
  2. Bevaka och påverka i planeringsärenden som staden driver, samt verka för egnahemsbyggande enligt de "gamla" principerna, dvs. minimistorlek 2000 m2
  3. Ordna byastämma där föreningar och invånare kan diskutera byns ärenden
  4. Samarbeta med Sundom områdeskommitté
  5. I mån av möjlighet bidra till att ordna evenemang som stärker samhörighetskänslan i byn

C. Meteoria – ansvarig: Matts Andersén

Sektionen sköter även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget

  1. Fortsätta att varsamt utveckla Meteoria Söderfjärden till en central mötesplats och en besöksattraktion i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda som svarar för Meteorians observatorium samt i samarbete med andra aktörer på och kring Söderfjärden
  2. Förvalta den synlighet och image som Meteorian fått genom att tilldelas Miljöpriset Nordens Gröna Bälte 2011 och genom en frekvent uppmärksamhet i medier och genom många besökare som förmedlar goodwill om Meteorian
  3. Marknadsföra och sprida information om Meteorian via olika medier och via nya broschyrer samt genom kontinuerligt uppdaterad webbinformation på svenska, finska och engelska – med skolor och unga som en fortsatt prioriterad målgrupp
  4. Fortsatt popularisering av forskning om jorden och universum samt om lokal historia och miljö - Följa och initiera fortsatt forskning om Söderfjärden samt bedriva fortsatta kontakter med nationella och internationella forskningsinstitutioner och besökscentra, bl.a. i samarbete med det tvärvetenskapliga forskningskonsortium – ”Söderfjärden research program consortium” - som bildades i september 2013, där ett drygt dussin forskare från ett tiotal institutioner i Finland, Sverige och Estland medverkar – uppföljning av seismiska undersökningar som gjordes hösten 2016
  5. Skapa utökade interaktiva – även alltid tillgängliga – inlärningsmiljöer vid Meteorian – stationer för experiment och upplevelser med tanke på unga besökare.
  6. Utnyttja den optiska fiber som ANVIA drog till området sommaren 2014 för att erbjuda digitala upplevelser och inlärningsmöjligheter om rymden och jorden samt för en uppdaterad väderstation och webbkameror på området
  7. Fortsätta att utveckla området vid Meteorian genom att - slutföra arbetet med den stenklädda kratermodell som byggdes 2016 - bygga utställnings- och föreläsnings-lador enligt föreliggande planer med målet att få nya proffsiga utställningar - skapa kompletterande stenanläggningar - utforma en expo kring odling och Söderfjärdens torrläggning – expo agricultura - utveckla en populär energiexpo i samarbete med Vasa universitet – energia vasaensis - inkluderande Meteorians energiförsörjning för att möjliggöra en förlängd utställningssäsong - lyfta fram Söderfjärdens potential för en transkådning – för att få fram en vinstgivande tranturism och transkådningsarena: ”grus grus”
  8. Arrangera en öppet-hus-kväll i september – bidra till arrangemang av föreläsningar – förbereda de nya utställningsladornas invigning och Meteorians 10 årsjubileum 2018
  9. Utveckla energikällare, automatik och väderstation
  10. Försöka få fram informationstavlor till Meteorians fågeltorn om Kvarkens världsarv i samarbete med Forststyrelsen och om fågellivet på Söderfjärden i samarbete med ornitologer - Samarbeta med andra aktörer i regionen för att på sikt få fram mångspråkiga appar kring olika besöksmål
  11. Arrangera kompletterande utbildning om Söderfjärden för kraterguider och andra aktörer – ett perspektiv under 2017: Vad har hänt på Söderfjärden under 100 år?
  12. Fortsätta försäljningen av broschyrer, vykort och böcker samt ytterligare utveckla någon souvenir med strikt Söderfjärden-anknytning - sikte på temporära utställningar och evenemang samt tävling för Söderfjärden-alster.
  13. Fortsatt samarbete med lokala och regionala aktörer kring vägar, information och marknadsföring
  14. Fortsatt stöd för strävandena att få Söderfjärden till ett landskapsvårdsområde av riksintresse
  15. Följa med stadens och andras åtgärder och planer rörande Öjberget och härvid stöda en mångsidig och miljömässigt hållbar utveckling av Öjberget för åretruntaktiviteter i skidspår, på motionsbanor och naturstig - Bidra till att slå vakt om omistliga historiska och naturvärden på Öjberget: Vasaregionens hittills enda stenåldersfyndplats, en jättegryta och djävulsåkrar - Bidra med lokala kunskaper vid stadens marknadsföring och underhåll av tavlor, naturstig och utsiktstorn vid Öjberget

D. MA, sektionen för Murmursunds Allehanda – ansvarig: Solveig Hortans

Sektionen ansvarar även för BYAINFO och andra publikationer

  1. Murmursunds Allehanda - Utgivning i november av MA - Utöka informationen om MA på föreningens webbsida, planera digitalisering av äldre årgångar av MA och annat material - Utreda hur få generalregistret för MA tillgängligt på nätet för användare. Uppdatera generalregistret kontinuerligt - Planera samarbete med föreningar i byn för att aktivera yngre skribenter och illustratörer - Planera upplägget för att bygga upp team som jobbar med olika temaområden med tanke på publicering i MA och annan verksamhet inom MA-sektionen. Kartlägga vilka områden som borde satsas på när det gäller lokalhistoria - Aktivare försäljning och marknadsföring av tidigare utgivna MA
  2. Byainfo Utge Byainfo enligt behov med information om föreningens verksamhet
  3. Projekt ”Målande bilder från Sundom” och ”Sundommusik” - Slutföra projektet och biografin över Sundomkonstnärer - Slutföra projektet som skall samla in ny och gammal musik i form av noter och texter från Sundom. Detta kommer till viss del att planeras i samarbete och samråd med Finlands svenska folkmusikinstitut i Vasa och Svenska litteratursällskapet i Finland. Det insamlade materialet skall tryckas upp i låthäften - Insamling av inspelningar av musikalster av personer med anknytning till Sundom, pågår
  4. Byaarkivet Insamling av dokument som berör Sundom. Kartlägga vilka årtionden, områden och teman som borde fokuseras på för att få en bredare samling
  5. Utställningsverksamhet I samarbete med Sundom bibliotek och föreningar i byn ordna utställningar med konst och fotografier som har Sundomanknytning
  6. Fotoarkivet - Aktivera katalogiseringen av fotosamlingen, insamlandet och digitalisering av fotografier - Kartlägga vilka årtionden, områden och teman som borde fokuseras på för att få en bredare samling - Fotografier ur fotoarkivet ges endast i digitalform åt beställare
  7. Ljud- och filmarkivet Digitalisera och överföra VHS-filmer, C-kassetter till ett mera arkivbeständigt format. Insamling av material
  8. Sundomica Stöda samlingen av litteratur som berör Sundom, deponerad i Sundom bibliotek
  9. Annat Övrig verksamhet som stöder insamling av material och publicering

E. WEBB - ansvarig Ingemar Sundelin

Sektionen ansvarar för byns webbsidor webbsidor och julbelysningen genom byn. Följer med Anvias utbyggnad av fibernätet i Sundom

  1. Upprätthålla Sundom bys Webb-sidor på tre språk (meteoriasektionen ansvarar för meteoria-sidans innehåll)
  2. Erbjuda aktiva medlemmar i Sundom bygdeförening postlåda via sundom.fi
  3. Upprätthålla och administrera händelsekalendern och dess användare på sundom.fi
  4. Verka för fortsatt utbyggnad av optisk fiberkabel till alla delar av Sundom i samarbete med Anvia AB (Elisa).
  5. Underhålla nuvarande julbelysning (24 ljuspunkter) genom byn.
  6. Uppsättning och tändning av julbelysningen genom byn i slutet av november.
  7. Upprätthålla och administrera händelsekalendern och dess användare på sundom.fi