Sundom

Bygdeföreningen

Sundom bygdeförening rf

Verksamhet sedan 1953

Ändamål och syfte

Att främja de kulturella, sociala och miljömässiga strävanden på hemorten samt att skapa trivsel i bygden.

Verksamhet - verksamhetsplan, se nedan

Bygdeföreningens verksamhet fortsätter under 2018 i huvudsak i fem sektioner med av höstmötet utsedda ansvariga/ordföranden:                                   

A. HISTORIA inkluderande museiverksamhet och traditionsuppgifter
- ansvarig Kjell Nybacka

B. MILJÖ även innefattande planering och samarbete med andra byaorganisationer
- ansvarig Agneta Glad

C. METEORIA även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget
- ansvarig Matts Andersén

D. MURMURSUNDS ALLEHANDA och andra publikationer
- ansvarig  Marita Bagge

E. WEBB + byafibernät och annan digital kommunikation
- ansvarig Ingemar Sundelin

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan ansluta sig envar som godkänner föreningens syfte.

Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten årligen. Vårmötet i mars månad och höstmötet inom september-november månad.

Föreningens byggnader och anläggningar

 • Södersunds väderkvarn
 • Fiskarbastu/utfärsdstuga på Högbådan
 • Hembygdsmuseet i Sundom i samarbete med Österbottens museum
 • Soldattorp vid hembygdsmuseet
 • Båthus vid Västeröver
 • Meteoria Söderfjärden (ria med utställning, observatorium och cafeteria; lada; fågeltorn; energikällare och TellusTimeLine-balansbom
 • Naturstig med skyltar, tavlor och utsiktstorn på Öjberget

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SUNDOM BYGDEFÖRENING 2018

Sundom bygdeförening är en organisation med en vittförgrenad verksamhet. Föreningens hemby Sundom, en stadsdel i Vasa, är dynamiskt växande – i dag med 2 500 invånare. Då omkring 75 % av invånarna är svenskspråkiga är föreningens verksamhetsspråk i huvudsak svenska. Bygdeföreningen inbjuder också finskspråkiga bybor att delta på sitt modersmål för att tillsammans kunna bidra till en kulturellt och socialt trivsam livsmiljö och till att främja bygdens intressen. Föreningen välkomnar också inflyttade med annan bakgrund och andra modersmål än svenska eller finska.

Sundom bygdeförening rf. vill bidra till att utveckla Sundom by som en del av Vasa stad med betoning på och beaktande av traditioner, natur och kultur som utgör grunden för detta unika område inom Vasa stad. Föreningen är intresserad av att ta aktiv del i samhällsplaneringsprocesser, med traditioner, natur och kultur som avgörande utgångspunkter. 

 Som politiskt och religiöst neutral förening tar bygdeföreningen inte ställning för eller emot individuella intressen som uttrycks av enskilda personer eller organisationer.

Föreningens verksamhet fortsätter med i huvudsak samma tyngdpunktsområden som under de senaste åren, med beaktande av idéer och förslag i Byaplanen för Sundom 2012. Arbetet bygger på en uppgiftsfördelning och decentralisering av den omfattande verksamheten. Fem rätt självständiga sektioner har hand om huvuddelen av verksamheten.

Höstmötet utser föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, verksamhetsansvariga personer/ordförande för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

Övergripande mål för all verksamhet i föreningen – ordförande

 1. Aktivera byborna att arbeta för gemensamma frågor, och att stärka samman­hållningen i byn, bland annat genom att fokusera på nyinflyttade 
 2. Arbeta för förverkligandet av byaplanen 
 3. Aktivt fungera som stadsdels- och invånarförening för Sundom 
 4. Informera om aktualiteter kontinuerligt via Sundom lokal-TV och webbplatserna sundom.fi och www.meteoria.fi samt vid behov via regionala och riksomfattande medier inklusive FSH:s tidskrift Hembygden 
 5. Bidra till hållbar utveckling och etiska inköp 
 6. Bedriva aktiv medlemsvärvning samt ”head- och handhunting” 
 7. Arrangera evenemang och utbildningstillfällen själv eller i samarbete med Vasa arbis och andra organisationer i frågor som berör föreningen eller byn 
 8. Starta en Sundomdialektgrupp för att utöka dialektord och dialektuttryck samt samarbete med andra dialektforskare 
 9. Undersöka möjligheten till att digitalisera byaarkivet och fotoarkivet 
 10. Delta i möten och evenemang i organisationer där föreningen är medlem 
 11. Uppmuntra Vasa stad och andra arrangörer att ordna kulturevenemang i byn 
 12. Verka för att öka tillgängligheten för en mångsidig användning av Sundom LärCenter

 

Historia– ansvarig: Kjell Nybacka

Sektionen inkluderar museiverksamhet och traditionsuppgifter

 1. Slutföra arbetet på restaureringen av Södersunds väderkvarn (skede II takrenoveringI) under våren försommaren 2018. 
 2. Om ett avtal mellan Vasa stad, Österbottens Museum och bygdeföreningen förverkligas i slutet av år 2017 påbörjas i viktighetsordning och inom beviljade ekonomiska ramar omedelbara åtgärder för skötsel, underhåll och reparationer på museiområdets byggnader. 
 3. Arrangerande av Sundom sommarfest i samband med Meteorians 10-års jubileum juni 2018. 
 4. Besöka och utröna underhållsbehovet av utfärdsstugan på Högbådan som ligger inom Kvarkens världsarvsområde 
 5. Sträva till att evenemang och samlingstillfällen ordnas på Sundom museum. 
 6. Städa och organisera arkivmaterialet med handlingar från föreningar och om möjligt även privat arkivmaterial samt att ansvara för arkivets ordning 
 7. Samarbeta med Sundom lågstadieskola rörande hembygden, lokalhistoria och stöda skolan i deras arbete som berör lokalkultur och miljöfrågor, samt ge skolelever möjligheter att besöka: museet, soldattorpet, Meteorian, båthuset och Södersunds väderkvarn 
 8. Samarbeta med lokal-TV kring program om Sundom bys historia

 

Miljö - ansvarig: Agneta Glad

Sektionen handhar också frågor som rör planering i byn och i skärgården samt samarbete med andra byaorganisationer

 1. Fortsätta uppföljningen av åtgärder och förslag i Byaplanen för Sundom 2012, där speciell vikt läggs vid ökad trafiksäkerhet och ett utbyggt nät av cykelvägar. Cykelvägs­arbetsgruppen fortsätter sitt arbete 
 1. Bevaka och påverka i planeringsärenden som staden driver, samt verka för egnahemsbyggande enligt de "gamla" principerna, dvs. minimistorlek 2000 m2 
 1. Ordna byastämma där föreningar och invånare kan diskutera byns ärenden 
 1. Samarbeta med Sundom områdeskommitté 
 1. I mån av möjlighet bidra till att ordna evenemang som stärker samhörighetskänslan i byn

 

Meteoria – ansvarig: Matts Andersén

Sektionen sköter även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget

 1. Fortsätta att varsamt utveckla Meteoria Söderfjärden till en central mötesplats och en besöksattraktion i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda som svarar för Meteorians observatorium samt i samarbete med andra aktörer på och kring Söderfjärden
 1. Förvalta den synlighet och image som Meteorian fått genom att tilldelas Miljöpriset Nordens Gröna Bälte 2011 och genom en frekvent uppmärksamhet i medier och genom goodwill av många besökare.
 1. Marknadsföra och sprida information om Meteorian via olika medier och via nya broschyrer samt genom kontinuerligt uppdaterad webbinformation på svenska, finska och engelska – med skolor och unga som en fortsatt prioriterad målgrupp
 1. Fortsatt popularisering av forskning om jorden och universum samt om lokal historia och miljö - Följa och initiera fortsatt forskning om Söderfjärden genom kontakter med nationella och internationella forskningsinstitutioner och besökscentra, bl.a. i samarbete med det tvärvetenskapliga och internationella forskningskonsortiet – ”Söderfjärden research program consortium” – uppföljning av 2016 års seismiska undersökningar och de publicerade resultaten från 2017.
 1. Skapa utökade interaktiva – även alltid tillgängliga – inlärningsmiljöer vid Meteorian – stationer för experiment och upplevelser med tanke på unga besökare.
 1. Utnyttja Meteorians optiska fiber för att erbjuda digitala upplevelser och inlärningsmöjligheter om rymden och jorden via webbkameror på området samt för styrning och kontroll av centrets energi-produktion/användning och väderstation.
 1. Fortsätta att utveckla området vid Meteorian genom att
  - planera och förverkliga en världsomspännande meteorit/kraterstensutställning med digitala lösningar i den nyuppförda meteoritladan
  - anskaffa AV-utrustning till metoritladan.
  - planera och utforma en expo kring odling och Söderfjärdens torrläggning – expo agricultura – i den nyuppförda jordbruksladan.
  - slutföra arbetet med den stenklädda kratermodellen, bl.a. med en skalenlig, glödande, digital asteroid upphängd ovanför kratern.
  - utveckla Meteorians energiförsörjning: bl.a. automation och sökande av sponsorer för moderna litiumbatterier med utökad ellagringskapacitet
  - utreda uppdateringsmöjligheter för VVS med tanke på året-om-verksamhet
  -  lyfta fram Söderfjärdens potential för en transkådning – för att få fram en vinstgivande tranturism och transkådningsarena: ”grus grus”
 1. Arrangera de nya utställningsladornas invigning och Meteorians 10-årsjubileum, som samtidigt är årets byafest, den 16 juni och en öppet-hus-kväll i september samt föreläsningar i meteoritladan.
 1. Försöka få fram informationstavlor till Meteorians fågeltorn om Kvarkens världsarv i samarbete med Forststyrelsen och om fågellivet på Söderfjärden i samarbete med ornitologer - Samarbeta med andra aktörer i regionen för att på sikt få fram mångspråkiga appar kring olika besöksmål
 1. Arrangera kompletterande utbildning om Söderfjärden för kraterguider och andra aktörer.
   
 2. Fortsätta försäljningen av broschyrer, vykort och böcker samt ytterligare utveckla någon souvenir med strikt Söderfjärden-anknytning – även sikte på temporära utställningar och evenemang samt tävling för Söderfjärden-alster
 1. Fortsatt stöd för strävandena att få Söderfjärden till ett landskapsvårdsområde av riksintresse
 1. Följa med stadens och andras åtgärder och planer rörande Öjberget och härvid stöda en mångsidig och miljömässigt hållbar utveckling av Öjberget för åretruntaktiviteter i skidspår, på motionsbanor och naturstig - Bidra till att slå vakt om omistliga historiska och naturvärden på Öjberget: Vasaregionens hittills enda stenåldersfyndplats, en jättegryta och djävulsåkrar - Bidra med lokala kunskaper vid stadens marknadsföring och underhåll av tavlor, naturstig och utsiktstorn vid Öjberget
 1. Kompletterande idéer för utveckling enligt bifogade ”URKRATER UTVECKLING INFÖR 2020-talet – UTVECKLINGSIDÈER FÖR BESÖKSCENTRET METEORIA SÖDERFJÄRDEN”

Underlag för ansökan om ett LEADER-utvecklingsprojekt

Urkrater 

Utveckling inför 2020-talet

UTVECKLINGSIDÉER FÖR BESÖKSCENTRET METEORIA SÖDERFJÄRDEN

Ett decennium av publikdragande verksamhet vid Meteorian visar på en extraordinär attraktionskraft i platsens mix av unika element: en välbevarad meteoritkrater, en torrlagd havsvik som blev ett bördigt jordbruksområde, ett Natura2000-område med ett rikt fågelliv - Finlands viktigaste rastplats för höstflyttande tranor samt en öppen stjärnhimmel för astronomiska observationer.

Hälsningen från rymden som en gång formade platsen ger fantasin flykt. Raden av årmiljoner fogas samman till en tät historia och besökarna bjuds på en stimulerande och lärorik upplevelse.

För skolor erbjuder besökscentret en kompletterande lärmiljö för ”outdoor-learning” om vår plats i universum, om jordens historia, om meteoritkratern Söderfjärdens historia, om fenomen som skapar och omvandlar vår livsmiljö och natur.

Numera besöker minst 10 000 personer årligen Meteorian, som drivs Sundom bygdeförenings Meteoria-sektion i samarbete med Astronomiska föreningen Vasa Andromeda.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete har sedan Meteorians invigning 2008 skapat nya attraktioner och anläggningar: År 2009 görs en tidslinje TellusTimeLine; År 2010 anläggs parkeringsfickor för fågelskådare vid vägarna på Söderfjärden; År 2011 får Meteorian miljöpriset Nordens Gröna Bälte; År 2013 byggs en modell av vårt solsystem på Söderfjärden och bildas en internationell geoforskningsring ” Söderfjärden Research Program Consortium; År 2014 elproduktionen förstärks med nya solpaneler och en optisk fiberkabel dras till Meteorian; År 2015 installeras ett nytt större vindkraftverk; År 2016 skapas en utekratermodell av Söderfjärden; År 2017 utvecklas en fördjupande ”digiresa” vid tidslinjen för besökarnas egna mobila enheter och färdigställs två nya utställningslador.

De två nya utställningsutrymmena har byggts inom ramen för ett Leader-projekt och de ska inredas under vintern 2017-2018. 
Här skapas en unik utställning av meteoriter och kraterstenar från hela världen i en uppvärmd lada, som även kommer att användas för föreläsningar och annan undervisning. Den varma meteoritladan med avancerad teknik kommer att möjliggör året om verksamhet vid Meteorian.
I en kall lada byggs en expo av gamla jordbruksredskap som under 1900-talet använts på Söderfjärden.

Den unika platsen och hela besökscentret har en uppenbar potential för en framtida utveckling – för inlärning och hållbar turism. Detta förutsätter dock ett systematiskt, målmedvetet arbete. Hittills har utvecklingen vid Meteorian skett tack vare betydande frivilliginsatser och betydande bidrag från offentliga och privata källor. Inför nästa decennium behövs utöver den ideella basen även en anställd verksamhetsledare för den fortsatta utvecklingen.

Nedan förtecknas uppslag och idéer för ett URKRATER UTVECKLINGSPROJEKT INFÖR 2020-TALET:

 • Pedagogisk utveckling av hela utbudet vid Meteorian med tyngdpunkt på innehåll med interaktivitet och digitalisering, t.ex. kring tidslinjens ”digiresan” och de nya utställningarnas ”digiberättelser.” Detta kan ske i samarbete med sakkunniga inom pedagogik vid ÅA i Vasa och med experter på digitala applikationer och didaktik.

Vasa och med experter på digitala applikationer och didaktik.

 • Kontinuerlig popularisering av vetenskapliga rön inom Meteorians temaområden i samarbete med den internationella geoforskningsringen för Söderfjärden, med universitet, högskolor och forskningsinstitutioner – bidra med uppslag för forskare – och arrangera undervisningsutbud för allmänheten inom temaområdena

Utökat samarbete och samordning med lokala och regionala aktörer:

 • Vasa stad kring Öjberget med naturstig, utsiktstorn, stenålders fyndplats, m.m
 • Österbottens museum – Terranova, Kvarkens världsarv och Havets hus, Stundars, Kvarkens båtmuseum, Vaasan ratsastuskeskus –   Vasa ridscenter, Schörings ridstall, vingården Sundom Wine, blivande anläggningen vid Oravais fjärdsända, Lappajärvi kratercenter, VisitVaasa, m.fl. kring samordning av skol- och gruppbesök samt paketering av resor. 
 • Utröna möjligheten att bilda en stödring ”Meteorians vänner” för innehållsmässigt och ekonomiskt stöd. 
 • Undersöka möjligheten att skapa nya attraktioner/sevärdheter/anläggningar, t.ex
  • att få ett tillräckligt stort försöksområde för transkådning och annan fågelbongning i samarbete med Söderfjärdens brukare/organisationer, statliga myndigheter och ornitologiska organisationer och forskare
  • att kunna bygga av en cykel/gångväg mellan Meteorian - Söderfjärdens pumpstation – Stundars i samarbete med Söderfjärdens torrläggningsföretag, markägare och Stundars – detta kunde skapa nya möjligheter för cykelturism från Vasa stadscentrum
  • att skapa nya anläggningar vid Meteorian: en glödande asteroid ovanför kratermodell, ett solur, en visare av havets nivå, m.m.
  • utreda sanitets och serveringsbehov vid Meteorian för utökade besöksvolymer 
 • Utökad och mångsidigare marknadsföring och information i samverkan med andra aktörer via webben och social medier, skyltning vid vägar i regionen, riktade aktioner till skolor och vissa regioner 
 • För skolor och allmänhet: utveckla ”geopedagogik” med terrängexkursioner, föreläsningar och stenslipningskurser samt ”fågelpedagogik” och ”odlingspedagogik” med olika inlärningsmöjligheter på Söderfjärden 
 • Trygga förnybar energiproduktion och energilagring vid Meteorian och utveckla möjligheten att presentera anläggningen för besökare

 

MA, sektionen för Murmursunds Allehanda – ansvarig: Marita Bagge

Sektionen ansvarar även för  BYAINFO och andra publikationer

 • Murmursunds Allehanda
  • Utgivning i december av MA
 • Utöka informationen om MA på föreningens webbsida, planera digitalisering av äldre årgångar av MA och annat material
 • Utreda hur få generalregistret för MA tillgängligt på nätet för användare. Uppdatera generalregistret kontinuerligt'
 • Planera samarbete med föreningar i byn för att aktivera yngre skribenter och illustratörer
 • Planera upplägget för att bygga upp team som jobbar med olika temaområden med tanke på publicering i MA och annan verksamhet  inom MA-sektionen. Kartlägga vilka områden som borde satsas på när det gäller lokalhistoria
 • Aktivare försäljning och marknadsföring av tidigare utgivna MA 
 • Byainfo
  Utge Byainfo enligt behov med information om föreningens verksamhet 
 • Byaarkivet
  Insamling av dokument som berör Sundom. Kartlägga vilka årtionden, områden och teman som borde fokuseras på för att få en bredare samling 
 • Utställningsverksamhet
  I samarbete med Sundom bibliotek och föreningar i byn ordna utställningar med konst och fotografier som har Sundomanknytning 
 • Fotoarkivet
  • Aktivera katalogiseringen av fotosamlingen, insamlandet och digitalisering av fotografier
 • Kartlägga vilka årtionden, områden och teman som borde fokuseras på för att få en bredare samling
 • Fotografier ur fotoarkivet ges endast i digitalform åt beställare
 • Ljud- och filmarkivet
 • Digitalisera och överföra VHS-filmer, C-kassetter till ett mera arkivbeständigt format. Insamling av material 
  • Sundomica
   Komplettera samlingen av litteratur som berör Sundom, deponerad i Sundom bibliotek
 • Annat
 • Övrig verksamhet som stöder insamling av material och publicering

 

WEBB -  ansvarig Ingemar Sundelin

Sektionen ansvarar för infran för byns webbsidor och julbelysningen genom byn.

 1. Sundom bys Webb-sidor finns på tre språk. För uppdatering av innehåll ansvarar styrelsen
  Meteoriasektionen ansvarar för meteoria-sidans innehåll.
 2. Erbjuda aktiva medlemmar i Sundom bygdeförening postlåda via sundom.fi
  • Administrera händelsekalendern och dess användare på sundom.fi. Innehållet uppdateras av styrelsen

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen