Sundom

Aktuellt

Bertel Vest fick hederstiteln Sundom bys traditionsbärare

Sundom Bygdeförening tilldelade vid sitt årsmöte senaste söndag fiskaren Bertel Vest hederstiteln Sundom bys traditionsbärare.

Bertel Vest är en god representant för österbottniska kustfiskare. Han har under en lång tid varit aktiv i yrkets egna organisationer som Sundom fiskargille, Österbottens fiskarförbund och Österbottens fiskeriförsäkringsförening.
Hans långa och aktiva engagemang i Sundom Bygdeförening gör att det kollektiva minnet i byn hålls vid liv och stärks. Han är aktiv och tar upp ämnen som många yngre redan tappat bort. Bertel Vest goda minne, vilja och förmåga att förmedla kunskap har gjort att han ofta fått fungera som informatör och kunskapskälla.

Denna Sundomfiskare kan som få berätta om de förändringar som under flera generationer skett i fiskemetoder, fiskarters förekomst och vattnens eutrofiering. Han kan med suverän hand på rorkulten styra även genom oprickade, steniga vatten och samtidigt berätta om forntida skeenden på kringliggande holmar och skär. Han är en värdig traditionsbärare med stor aktning för skärgårdens historia och med en insiktsfull respekt för natur och miljö.

Bertel West hedrades med blommor och diplom.
Bertel Vest hedrades med blommor och diplom.


Murmursunds Allehanda 2016

Murmursunds Allehanda 2016, nr 69, årgång 63 har utkommit till försäljning.
I Sundom finns den till försäljning i K-Market eller direkt av Sundom Bygdeförening / Bjarne Blomfeldt.

 

MA-2016-FB-liten.jpgMA-2016-innehållsförteckning-1-liten.jpg

MA-2016-innehållsförteckning-2-liten.jpg

I det första numret av Murmursunds Allehanda skriver Lars Bexar: ”Denna hemmagjorda tidning, som nu finner vägen till sundombornas hem, har måhända en uppgift att fylla bland folket i bygdegemenskapen. Tidningens utgivare, Sundom bygdekommitté, är som bekant ett samarbetsorgan för ortens kulturföreningar med uppgift att främja ortens kulturella, ekonomiska, och sociala utveckling. Vi förverkligandet av sina syftemål behöver kommittén ett lokalt språkrör, i vilket viktiga frågor i byns liv kan presenteras.

Och visst har Murmursunds Allehanda behövts. I den har byborna fått sina texter av olika slag publicerade, man har summerat året som gått och blickat framåt och bakåt.

Framtiden vad vet vi om den, frågade sig skolrådet Ernst August Mitts i det första numret av Murmursund. ”Intet mycke. Egentligen ingenting alls. Skall vi säga någonting om den, så blir det rena rama spådomen. Men låt gå för det! Vi förflyttar oss 25 år framåt i tiden. Då går en mäktig autostrada från socknarna söderut genom Söderfjärden och vidare genom Sundom ut till ”Pissmogrånn” (Myrgrynd red, anm.) Ack, ack den biten och flera andra är redan uppslukade av Vasa stad. Atomdrivna bilar och bussar susar genom byn så det står härliga till. Fyra- och femvåningshus reser sig på området där närmast Fjärdsminnet och Stadsfjärden kommer att tävla med Söderfjärden i produktion av timotejfrö. Ty naturligtvis är Stadsfjärden vid det laget torrlagd och våra avkomlingar odlar prima kromosom potatis i trakterna kring Fjärdsstenen. ”

Tack och lov spådde Ernst August Mitts fel om torrläggningarna, de upphörde. Men han spådde rätt om vägen till Myrgrund, om stadens markköp i Sundom och om höghusen som nu finns i planerna.

Nu läggs ytterligare ett år Sundom by ålder. 1977 firade Sundomborna sitt 600 årsjubileum. Det finns inget exakt år för byns uppkomst men om man firade 600 år 1977 så fyller byn 640 år nästa år.

Men läs först vad som hände 2016 i nya Murmursunds Allehanda. Här finns vad som hänt i föreningar och församlingar. I årets bok finns också intressanta texter om flyktingmottagningen i Sundom förra vintern och om marthorna och båtklubben som jubilerat. Minnen från Gåsgrund och om när Näset som blev Vasabornas sommarparadis under namnet Sundom gyttjebad för över 100 år sedan samt Höglasspelen är bara några exempel på berättelser om hur det var förr.

Utgivare av boken är Sundom Bygdeförening.

Ansvarig redaktör för boken Solveig Hortans.

I redaktionen ingår: Marita Bagge, Bjarne Blomfeldt, Michael Borg, Solveig Hortans, Gunvor Marander, Gunborg Martin, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Gunn-Britt Sundholm.

 

SUNDOM BYAPLAN 2012

Byaplan2012pärm.jpghar färdigställts och kan läsas och laddas ner som pdf fil: SUNDOM BYAPLAN 2012

Sundom bygdeförening har även låtit trycka byaplanen (48 sidor). Den tryckta versionen kommer under vintern 2012 att distribueras till föreningsrepresentanter och andra som deltagit i byamöten om planen.

Byaplanen tillställs vidare alla föreningar i Sundom, stadens myndigheter och politiker, statlig regionförvaltning, Österbottens förbund och andra offentliga och privata aktörer. Intresserade kan också ta del av planen på biblioteket i Sundom eller på stadens medborgarinfo i huvudbiblioteket.

Sundom byaplan 2012 beskriver nuläget i byn och presenterar framtidsscenarier för Sundom fram till år 2020. Planen kan ses som riktgivande för byasamhällets planering och utveckling under de närmaste åren. Idéer, uppslag och konkreta förslag i planen får fritt användas, utvecklas och förverkligas av aktörer i Sundom, Vasa stad och regionen.  Uppföljning av förslagens förverkligande är tänkt att ske vid årliga byamöten.

Ett uppföljningsmöte för byaplanen hölls 25.11 2012. Ytterligare ett hölls 26.10.2015.

Byaplanen ingår också i 2012 års nummer av Murmursunds Allehanda.

  • En arbetsgrupp för att driva frågan om utbyggnad av lätta trafikleder bildades i mars 2012 - Leif Sund är gruppens ordförande och medlemmarna reprsenterar ett tiotal organisationer i Sundom. Gruppen fortsätter under 2016.
  • Ett brev med anhållan om sänkning av hastigheten på Sundomvägen invid LärCentret inlämnades till ELY-centralen i mars undertecknat av 22 personer från olika organisationer

Sundom bygdeförening


Bygdeföreningens Meteoria-sektion meddelar:

  • METEORIANS utställning  öppen för grupper i oktober - öppnas åter för allmänna visningar våren 2016
  • I METEORIANS observatorium visningar för allmänheten under några veckoslut under hösten,
    Se närmare : www.meteoria.fi > Aktuellt