Sundom

Bygdeföreningen

Sundom bygdeförening rf

Verksamhet sedan 1953

Ändamål och syfte

Att främja de kulturella, sociala och miljömässiga strävanden på hemorten samt att skapa trivsel i bygden.

Verksamhet - verksamhetsplan, se nedan

Bygdeföreningens verksamhet fortsätter under 2020 i huvudsak i fem sektioner med av höstmötet utsedda ansvariga/ordföranden:                                   

A. Historia och museisektionen – ansvarig: Kjell Nybacka

B. Miljösektionen  - ansvarig: Agneta Glad

C. Meteoriasektionen  - ansvarig Matts Andersén

D. Murmursunds Allehandasektionen  – ansvarig: Marita Bagge

E. Webbsektionen -  ansvarig Ingemar Sundelin

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan ansluta sig envar som godkänner föreningens syfte.

Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten årligen. Vårmötet i mars månad och höstmötet inom september-november månad.

Föreningens byggnader och anläggningar

 • Södersunds väderkvarn
 • Fiskarbastu/utfärsdstuga på Högbådan
 • Hembygdsmuseet med tillhörande byggnader i Sundom
 • Soldattorp vid hembygdsmuseet
 • Båthus vid Västeröver
 • Meteoria Söderfjärden (utställningar i rian samt i två lador, observatorium och cafeteria; lada; fågeltorn; energikällare och TellusTimeLine-balansbom
 • Naturstig med skyltar, tavlor och utsiktstorn på Öjberget

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SUNDOM BYGDEFÖRENING 2020

Sundom bygdeförening är en organisation med en bred verksamhet. Föreningens hemby Sundom, en stadsdel i Vasa, är dynamiskt växande – i dag med över 2 500 invånare.

Då omkring 75 % av invånarna är svenskspråkiga är föreningens verksamhetsspråk i huvudsak svenska. Bygdeföreningen inbjuder också finskspråkiga bybor att delta på sitt modersmål för att tillsammans kunna bidra till en kulturellt och socialt trivsam livsmiljö och till att främja bygdens intressen. Föreningen välkomnar också inflyttade med annan bakgrund och andra modersmål än svenska eller finska.

Sundom bygdeförening rf. vill bidra till att utveckla Sundom by som en del av Vasa stad med betoning på och beaktande av traditioner, natur och kultur som utgör grunden för detta unika område inom Vasa stad. Föreningen är intresserad av att ta aktiv del i samhällsplaneringsprocesser, med traditioner, natur och kultur som avgörande utgångspunkter.
Som politiskt och religiöst neutral förening tar bygdeföreningen inte ställning för eller emot individuella intressen som uttrycks av enskilda personer eller organisationer.

Föreningens verksamhet fortsätter med i huvudsak samma tyngdpunktsområden som under de senaste åren, med beaktande av idéer och förslag i Byaplanen för Sundom 2012. Arbetet bygger på en uppgiftsfördelning och decentralisering av den omfattande verksamheten. Fem rätt självständiga sektioner har hand om huvuddelen av verksamheten.

Höstmötet utser föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, verksamhetsansvariga personer/ordförande för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

Övergripande mål för all verksamhet i föreningen – ordförande

 1. Aktivera byborna att arbeta för gemensamma frågor, och att stärka samman¬hållningen i byn, bland annat genom att fokusera på nyinflyttade
 2. Arbeta för förverkligandet av byaplanen
 3. Aktivt fungera som stadsdels- och invånarförening för Sundom
 4. Informera om aktualiteter kontinuerligt via Sundom lokal-TV och webbplatserna www.sundom.fi och www.meteoria.fi samt vid behov via regionala och riksomfattande medier inklusive FSH:s tidskrift Hembygden
 5. Bidra till hållbar utveckling och etiska inköp
 6. Bedriva aktiv medlemsvärvning samt ”head- och handhunting”
 7. Arrangera evenemang och utbildningstillfällen själv eller i samarbete med Vasa arbis och andra organisationer i frågor som berör föreningen eller byn
 8. Utge Byainfo enligt behov med information om föreningens verksamhet
 9. Starta en Sundomdialektgrupp för att utöka dialektord och dialektuttryck samt samarbete med andra dialektforskare
 10. Undersöka möjligheten till att digitalisera byaarkivet och fotoarkivet
 11. Delta i möten och evenemang i organisationer där föreningen är medlem
 12. Uppmuntra Vasa stad och andra arrangörer att ordna kulturevenemang i byn
 13. Verka för att öka tillgängligheten för en mångsidig användning av Sundom LärCenter 

A. Historia och museisektionen – ansvarig: Kjell Nybacka

 

År 2018 övertog Sundom bygdeförening Sundom museum. Enligt avtalet äger bygdeföreningen nu de sex byggnader som tidigare varit i stadens ägo. Samtliga samlingar ingår även i ägoavtalet. Marken arrenderas i detta skede av Vasa stad för 20 år, fram till 2038. Staden uppbär inget arrende så länge området används för sitt ursprungliga ändamål.
Under hösten beslöt bygdeföreningens styrelse att historia-sektionen skall vara den avdelning inom föreningen som gör planer och förslag till åtgärder och ansvarar för verksamhet på museiområdet. Samtidigt handhar sektionen även ansvaret för övriga byggnader som föreningen äger.

Södersunds kvarn

 1. Restaureringsskedena är slutförda och koncentrationen är nu på finjustering av små återstående åtgärder samt ordnandet av underhåll för att hålla kvarnen och kvarnbacken i ett sådant skick att det attraherar besökare.
 2. En ansvarsgrupp med klart uppdelat ansvar bör grundas för att underlätta det fortlöpande arbete vid kvarnen
 3. Under året byts taket på den gamla kvarnstocken som finns utställd på kvarnbacken.
 4. Ordnas sittplatser/bänkar för besökare och flanörer
 5. Ordnas möjligheter till guidade besök i kvarnen
 6. Putsas kvarnbacken regelbundet från sly och ogräs.

Sundom museiområde 

 1. Ladans tak bör åtgärdas, deltagande i en vassläggningskurs, samtidigt som ladans tak repareras
 2. Soldattorpets tak av rundvirke byts
 3. Fortsätta reparera snidigärdesgården på museiområdet
 4. Påbörja renovering av museikvarnen
 5. Uthyrningsverksamhet och öppethållningstider planeras, ansvarspersoner bör utses.
 6. Fastställa avgifter som uppbärs när byggnader används av andra än Sundom bygdeförening.
 7. Ytrenovering av museikvarnen bör göras.

 

B. Miljösektionen  - ansvarig: Agneta Glad

Sektionen handhar också frågor som rör planering i byn och i skärgården samt samarbete med andra byaorganisationer i Sundom

 1. Under 2020 följer sektionen aktivt med planeringen av Sundom centrum såväl som andra planeringsärenden och miljöfrågor som berör byn. Särskild uppmärksamhet fästs vid trafiksäkerheten. Sektionen följer med och tar vid behov initiativ för att trycka på att leden för lätt trafik längs Kronvikvägen planeras, finansieras och byggs. Sektionen ska också aktivt verka för att nästa cykelväg byggs längs Söderfjärdsvägen och i den frågan trycka på Vasa stad, Malax kommun och NMT-centralen. Också fortsättningen av cykelvägen längs Solfvägen, från gamla Öjbergsvägen till Markvägen, är av yttersta vikt för att öka säkerheten för cyklister och fotgängare.

  Vid behov kan sektionen medverka till att en ny cykelvägsarbetsgrupp bildas, sammansatt av företrädare för organisationer och invånare i Sundom.
 2. Sektionen bör verka för möjliga lokala åtgärder för att främja bussresande och uppmuntra till cykelåkande inom byn och mellan byn och stadskärnan.
 3. Sektionen ordnar en träff för förenings- och organisationsaktiva i Sundom för att diskutera byns ärenden.

  

C. Meteoriasektionen  - ansvarig Matts Andersén

Sektionen sköter även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget.

 1. Fortsätta att varsamt utveckla Meteoria Söderfjärden till en central mötesplats och en besöksattraktion i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda som svarar för Meteorians observatorium samt i samarbete med andra aktörer på och kring Söderfjärden
 2. Förvalta den synlighet och image som Meteorian fått via en frekvent uppmärksamhet i medier och genom goodwill av många besökare
 3. Marknadsföra och sprida information om Meteorian via olika medier och via nya broschyrer samt genom kontinuerligt uppdaterad webbinformation på svenska, finska och engelska – med skolor och unga som en fortsatt prioriterad målgrupp, inkluderande gratisbesök för skolgrupper från Sundom, Solf och Yttermalax med överskottsmedel från hundraårsevenemanget 2019 för Söderfjärdens torrläggning
 4. Fortsatt popularisering av forskning om jorden och universum samt om lokal historia och miljö – Följa och initiera forskning om Söderfjärden genom kontakter med nationella och internationella forskningsinstitutioner och besökscentra – Aktivt söka nya samarbetspartner till stöd för Meteorians utveckling och i terrängen kring Söderfjärden söka spår från meteoritkraterns långa historia
 5. Skapa utökade interaktiva och digitala inlärningsmiljöer ute och inne samt stationer för experiment och upplevelser – underhåll och uppdatering av skyltar – äldsta stockladan förses med nytt trä/vass-tak och golv.
  Fortsatt uppdatering av energiproduktionen – bygga en skyddsvägg i trä bakom nya solpanelerna – delta i energiprojekt som leds av yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi kring styrning och kontroll av centrets energi produktion/användning, bl.a. försök med en biomeiler - utnyttja Meteorians optiska fiber för att erbjuda digital info och inlärning kring rymden, jorden, väder och energifrågor
 6. Fortsätta pedagogisk utveckling av utställningar och anläggningar i samarbete med Centret för livslångt lärande – CLL – vid Åbo Akademi, Curiosum vid Umeå universitet och andra aktörer
 7. Försöka få informationstavlor till Meteorians fågeltorn om Kvarkens världsarv och om fågellivet på Söderfjärden
 8. Öppettider som hittills – utökat med mer-öppet under sommarens turistsäsong
 9. Arrangera kompletterande utbildning om Söderfjärden för kraterguider och andra aktörer, ordna öppet-hus-evenemang samt föreläsningar
 10. Fortsätta försäljningen av broschyrer, vykort, böcker och kepsar samt andra alster med strikt Söderfjärden-anknytning – även arrangera temporära utställningar
 11. Följa planer rörande Öjberget och härvid stöda en mångsidig och hållbar utveckling av Öjberget för åretruntaktiviteter i skidspår, motionsanläggningar och naturstig - Slå vakt om omistlig historia och naturvärden på Öjberget: Vasaregionens hittills enda stenåldersfyndplats, en jättegryta och djävulsåkrar - Bidra med lokala kunskaper vid stadens marknadsföring och underhåll av tavlor, naturstig och utsiktstorn vid Öjberget samt havsnivåstenar invid Markvägen 

 

D. Murmursunds Allehandasektionen  – ansvarig: Marita Bagge

 1.  Murmursunds Allehanda
  * Utgivning i december av MA
  * Utöka informationen om MA på föreningens webbsida, planera digitalisering av äldre årgångar av MA och annat material
  * Utreda hur få generalregistret för MA tillgängligt på nätet för användare. Uppdatera generalregistret kontinuerligt
  * Fortsätta samarbete med föreningar i byn för att aktivera yngre skribenter och illustratörer
  * Planera upplägget för att bygga upp team som jobbar med olika temaområden med tanke på publicering i MA och annan verksamhet inom MA-sektionen. Kartlägga vilka områden som borde satsas på när det gäller lokalhistoria
  * Aktivare försäljning och marknadsföring av tidigare utgivna MA
 2. Byaarkivet
  Insamling av dokument som berör Sundom
 3. Utställningsverksamhet I samarbete med Sundom bibliotek och föreningar i byn ordna utställningar med konst och fotografier som har Sundomanknytning
 4. Fotoarkivet
  * Aktivera katalogiseringen av fotosamlingen, insamlandet och digitalisering av fotografier
  * Kartlägga vilka årtionden, områden och teman som borde fokuseras på för att få en bredare samling
  * Fotografier ur fotoarkivet ges endast i digitalform åt beställare
 5. Sundomica
  Komplettera samlingen av litteratur som berör Sundom i samarbete med Sundom bibliotek
 6. Annat
  Övrig verksamhet som stöder insamling av material och publicering

 

E. Webbsektionen -  ansvarig Ingemar Sundelin

 

Sektionen ansvarar för infran för byns webbsidor och julbelysningen genom byn.

 1. Sundom bys Webb-sidor finns på tre språk. För uppdatering av innehåll ansvarar styrelsen
  Meteoriasektionen ansvarar för meteoria-sidans innehåll.
 2. Erbjuda aktiva medlemmar i Sundom bygdeförening postlåda via sundom.fi
 3. Administrera händelsekalendern och dess användare på sundom.fi. Innehållet uppdateras av styrelsen 

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen